HASSERISSTUERNE

REFERAT af 25. ordinære generalforsamling i krypten i Hasseris Kirke kl.19.30 DATO 29.3.2023

Formanden Jørgen Elsøe Jensen var desværre fraværende, så

næstformand Birgitte Pilgaard bød velkommen; Hans Boisen blev foreslået

som generalforsamlingens dirigent

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt

indvarslet og beslutningsdygtig

Beretning

– Næstformanden gennemgik enkelte punkter i den udsendte beretning:

– Foreningen planlægger at genudgive en opdateret udgave af publikationen

”Fra en Arkitekts Arkiv”, hvor arkitekt Jacob Blegvad for over 20 år siden

gennem tekst, kort og tegninger berettede om udbygningen af Hasseris i

perioden 1940 til 1970

Skriftet har været omtalt i marts udgaven af hasserisavis.dk

– Jeg vil hermed overgive beretningen til generalforsamlingen.

Beretningen godkendt

Regnskab

– Det reviderede regnskab blev fremlagt af Curt Sloth og godkendt

– Regnskabet viser et overskud på kr.4.007,-

– Kontingent: Forslag fra kassereren om kontingentfritagelse for 2023

vedtaget

Indkomne forslag

– Der er ikke indkommet forslag

Valg til formand

– Jørgen Elsøe Jensen blev genvalgt til formand

Valg til bestyrelse

– På valg: Hans Boisen og Curt Sloth – begge modtog genvalg

– Mie Boe og Kaj Frandsen fortsætter som suppleanter

Valg af revisorer

– Kurt Hansen og Mogens Kastrup Jensen blev genvalgt som revisorer

Eventuelt

– Der var ingen kommentarer

– Birgitte Pilgaard sluttede generalforsamlingen med at takke

dirigenten og de fremmødte

Efter generalforsamlingen løftede en repræsentant for Hasseris Grundejerforening lidt af sløret

for planerne for Hasseris Bymidte.

Det igangværende byggeri skal være færdigt i august, og Kjeld Gregersen, der ejer Bymidten,

ønsker at pladsen mellem ”Aktuel” og blomsterforretningen skal navngives Blegvads Plads med

en ”liggende” mindeplade i metal. Grundejerforeningen er inde over projektet, og man ønsker at

lave et samarbejde med Hasserisstuerne om et arrangement i forbindelse med afsløringen af

mindepladen. Her tænker man bl.a. på div. boder, musik og andet, der være med til at festliggøre

dagen.

Dette arrangement skal finde sted i slutningen af august.

Referent: Charlotte Gorm Bremmer