HASSERISSTUERNE

REFERAT                    af 23. ordinære generalforsamling i Krypten i Hasseris Kirke

                                     kl.19.30

DATO                           20.3.2019

Formanden Jørgen Elsøe Jensen bød velkommen, og Jens Laursen blev foreslået som generalforsamlingens dirigent

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarsletog beslutningsdygtig

Beretning

–     Formanden gennemgik de enkelte punkter i den udsendte beretning:

 • Jørgen Elsøe Jensen indledte med at gennemgå bestyrelsens sammensætning og kunne desværre oplyse, at for en måneds tid siden fik Aase Bak at vide, at hun er så alvorlig syg, at hun er ude af stand til at fortsætte i bestyrelsen. Det har berørt alle i bestyrelsen meget.

Det har ikke været muligt at finde en afløser for Aase Bak på så kort tid; men bestyrelsen er fuldtallig, for i følge vedtægterne skal den bestå af 5-7 medlemmer, og vi vil samtidig bede generalforsamlingen om lov til evt. at supplere os i den følgende tid for at få et eller to nye bestyrelsesmedlemmer valgt på næste års generalforsamling.

Foreningen har stadig en solid økonomi, og medlemstallet, som i de sidste par år har ligget stabilt på omkring 90, er nu vokset til omkring 100.

 • Foreningen udsendte i november en bog om arkitekt Jacob Blegvad med Erik Iversen som forfatter. Det skete ved en reception her i Hasseris Kirkes krypt den 20. november, hvor medlemmerne og andre involverede var mødt talstærkt op. Formanden bød velkommen og introducerede projektet, hvorefter Erik Iversen fortalte kort om arbejdet med bogen. Det har været en stor satsning. Vi havde pengene til at få bogen ud; men det kostede også blod, sved og tårer at få den gjort klar til trykken inden for den fastlagte deadline.
 • Vi håber selvfølgelig, at medlemmerne synes godt om bogen; det kan vi fornemme af det pæne eftersalg og den ca. 10% stigning i antallet af medlemmer, som er fulgt med. Desuden har bogen fået pæne omtaler og     en fin lektørudtalelse fra Dansk Biblioteks Center, som er den anmeldelse,      der sendes ud til alle biblioteker i landet.
 • Udgivelse af bøger og skrifter er en central del af vores virksomhed, og bestyrelsen planlægger også at udsende et skrift i det indeværende år. Vi fik positive tilbagemeldinger på vores kalender for 1918/2018, så vi har valgt at lave lidt om på designet og udsende en årbog for Hasseris 1920/2020. Det altdominerende politiske emne for 100 år siden var genforeningen, eller delingen af Slesvig efter en folkeafstemning om det nationale tilhørsforhold. Jeg vil fortælle ganske kort om denne publikation efter generalforsamlingen.
 • Efter at have afholdt et par foredrag i 2017 har vi sundet os lidt og lagt hovederne i blød for at finde foredragsholdere, som både kunne være interessante for bydelens beboere og til en pris, vi har råd til. Det lykkedes ikke helt, men det er oplagt at fortsætte traditionen og gerne med i det mindste et enkelt foredrag om året. Hvis medlemmerne har gode forslag, må de meget gerne lade os høre. Vi har jo, som jeg også sagde sidste år, sparet  en mindre sum sammen, og det er i og for sig ikke meningen, at den skal   ligge ubrugt hen, men anvendes til det, der er foreningens formål: at styrke sammenholdet her i bydelen.
 • Foreningens hjemmeside fungerer efter bestyrelsens mening ganske glimrende, og vi får løbende en hel del henvendelser gennem den indbyggede kontaktformular. Det gælder især salg af bøger og ønsker om indmeldelse i foreningen; men også lokalhistoriske spørgsmål finder vej til os af den kanal.
 • Curt Sloth tager sig af opgaven at være redaktør af hjemmesiden. Vi er desuden kommet på Facebook, og der er jævnlig trafik på vores ”væg”.     Aase Bak har taget sig af siden, men nu vil jeg forsøge at se på den.
 • Bestyrelsen tillod sig at holde en julefrokost sammen på KUNSTEN igen i år, hvor Aase Bak viste rundt i den permanente udstilling.
 • Jeg vil hermed overgive beretningen til generalforsamlingen.

         Beretningen godkendt

Regnskab

       Det reviderede regnskab blev fremlagt af Curt Sloth og godkendt

      Regnskabet viser et overskud på kr.11.535,-

      Kontingentet (2020) er uændret kr. 100,00

Indkomne forslag

–    Der er ikke indkommet forslag

Valg til formand

                                      –    Jørgen Elsøe Jensen blev genvalgt til formand

Valg til bestyrelse

 • Efter tur afgik Birgitte Pilgaard, Curt Sloth og Charlotte Gorm Bremmer

–     Alle modtog genvalg

 • Mie Boe og Kaj Frandsen fortsætter som suppleanter

Valg af revisorer

 • Kurt Hansen og Mogens Kastrup Jensen blev genvalgt som revisorer

Eventuelt

–    Også i år var der god diskussion og snak både om foreningen og ikke                                             

     mindst om året 1920, som vil danne grundlag for kalenderen for 2020.

 • Jørgen Elsøe Jensen sluttede generalforsamlingen med at takke

                                           dirigenten og de fremmødte

Efter generalforsamlingen fortalte Jørgen Elsøe Jensen om året 1920,        og hvad netop dette år med de nye grænser kom til at betyde for verden.

                   Referent: Charlotte Gorm Bremmer