www.hasserisstuerne.dk

Hasserisstuerne

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 30. april 2013

kl. 19.30 i krypten i Hasseris Kirke

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og

fastsættelse af kontingent for det kommende år

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg til formand:

    Jørgen Elsøe modtager genvalg

6. Valg til bestyrelsen:

   På valg er Birgit Flemming Larsen, Anna Marie Færch og

   Charlotte Gorm Bremmer

   Birgit Flemming Larsen og Anna Marie Færch ønsker ikke genvalg.

   Bestyrelsen foreslår: Birgitte Pilgaard og Curt Sloth  

   Valg af bestyrelsessuppleanter:

   På Valg er Lis Sennenvald og Karen Krarup, begge modtager genvalg.      

7. Valg af to revisorer

    På valg Ole Færch og Mogens K. Jensen

    Ole Færch ønsker ikke genvalg, i stedet foreslår bestyrelsen Hans Ulrik Larsen.

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Ole Færch fortælle om sin seneste bogudgivelse:

”Aalborghus Lens Jordebog 1562”

Da Aalborghus lens jordebog blev skrevet i året 1562 skete det på det forholdsvis nye Aalborghus Slot, som står endnu. Herfra administreredes kronens fæstegårde i 10 herreder nord og syd for Limfjorden, i alt 1300 gårde.

Alle er velkomne

Foreningen vil være vært ved en kop kaffe

Venlig hilsen

Bestyrelsen

                                                                                                                                                                         Formand

                                                                                                                               Jørgen Elsøe Jensen. Tlf. 22924760

                                                                                                                                                                          Kasserer

                                                                                                                                      Jørgen Laustsen. Tlf. 98135339