HASSERISSTUERNE

REFERAT                    af 20. ordinære generalforsamling i Krypten i Hasseris Kirke

                                     kl.19.30

DATO                           15.3.2016

Formanden Jørgen Elsøe Jensen bød velkommen, og Jens Laursen blev foreslået som generalforsamlingens dirigent

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarsletog beslutningsdygtig

Beretning

–     Formanden gennemgik de enkelte punkter i den udsendte  beretning:

  • Jørgen Elsøe Jensen indledte med at gennemgå bestyrelsens sammensætning og kunne igen glæde sig over, at foreningen har en solid økonomi og et stabilt medlemstal
  • Foreningen udsendte i 2015 et skrift om Skagens historie, som blev fint modtaget. Selv om emnet ikke har noget med Hasseris at gøre, fornemmer vi, at foreningens medlemmer har været glade for at få bogen tilsendt som en medlemsgave: alle kender til Skagen, men Skagens historie er på mange måder ukendt. 

Et foredrag om emnet i slutningen af januar trak omkring 80 gæster i kirkens

        Krypt. 

–      Bestyrelsen blev allerede for to år siden enige om at udsende et skrift om        

        Arne Jacobsens meget berømte, men i lokalsamfundet ret oversete

        fabriksbygning, som han lavede for CAC Motorrenovationsfabrik i 1956.

        Bygningen på Riihimäkivej 3 blev fredet i 2010 på bl.a. Hasserisstuernes

        initiativ og regnes for en af Arne Jacobsens bedste mindre industribygninger.

      Foreningen har fået tidligere stadsarkitekt Knud Tranholm til at skrive om

       fabrikkens arkitektur, mens foreningen tager sig af dens tilblivelse og

       virksomhedens historie, og Erik Iversen har været med til at fotografere.

Hasserisstuerne stiler efter at udsende skriftet i år. Det var også meningen sidste år, men foreningen har forgæves eftersøgt korrespondancen mellem virksomhedens stifter Carl Christensen og Arne Jacobsen , som kunne belyse byggeriets tilblivelse.

Nu ser det endelig ud til, at der måske sker noget; men vi kan ikke stå inde for at udsende et skrift om dette emne uden først at have gjort, hvad vi kunne for at opsøge disse oplysninger – hvis de kom frem efter udgivelsen, ville den måske miste en god del af sin værdi. Derfor venter vi lidt endnu og forventer at udsende den sidst på året. I øvrigt er bogen så langt fremme, at den kan blive klippet sammen. Der er allerede givet tilsagn om et støttebeløb på kr. 65.000,-, så der kan laves en pæn publikation.

  • Foreningens hjemmeside fungerer efter bestyrelsens mening ganske glimrende, og vi får en del henvendelser gennem den indbyggede kontaktservice. Curt Sloth tager sig af opgaven at være redaktør.
  • Foreningen vil satse på at afholde flere gratis foredragsaftener om forskellige

emner, der henvender sig til alle, som har lyst.

Vi udsender et program så snart som muligt.   

          Beretningen godkendt

Regnskab

       Det reviderede regnskab blev fremlagt af Curt Sloth og godkendt

      Regnskabet viser et overskud på kr. 6.537,-

      Kontingentet (2017) er uændret kr. 100,00

Indkomne forslag

–    Der er ikke indkommet forslag

Valg til formand

                                               –    Jørgen Elsøe Jensen blev genvalgt til formand

 

Valg til bestyrelse

  • Efter tur afgik næstformand Kaj Frandsen – Kaj Frandsen ønskede

      ikke genvalg

Jørgen Elsøe Jensen takkede derefter Kaj Frandsen for hans indsats

     Hans Boisen blev nyvalgt

–     Mie Boe og Karen Krarup fortsætter som suppleanter

Valg af revisorer

  • Kurt Hansen og Mogens Kastrup Jensen blev genvalgt som revisorer

Eventuelt

  • Jørgen Elsøe Jensen sluttede generalforsamlingen med at takke

                                           dirigenten og de fremmødte

Efter generalforsamlingen fortalte Jørgen Elsøe Jensen om ”Arne Jacobsen og CAC Motorrenovering i Aalborg”.

                   Referent: Charlotte Gorm Bremmer

2