Hasserisstuerne

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.30 i krypten i Hasseris Kirke

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og

fastsættelse af kontingent for det kommende år

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg til formand.

6. Valg til bestyrelsen.

   Valg af bestyrelsessuppleanter.

7. Valg af to revisorer

8. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer på valg er villige til genvalg.

Efter generalforsamlingen vil Erik Iversen holde foredrag om:

”Jacob Blegvad – arkitektur, samfund og engagement”

Alle er velkomne

Foreningen vil være vært ved en kop kaffe

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Hasserisstuerne: Beretning for 2016-2017

Dirigent: Jens Laursen

Bestyrelsen består af formand Jørgen Elsøe Jensen, næstformand Birgitte Pilgaard, kasserer Curt Sloth og bestyrelsesmedlemmerne Aase Bak,  Charlotte Gorm Bremmer og Hans Boisen. Suppleanter er Kai Frandsen og Mie Boe. Revisorer er Kurt Hansen og Mogens Kastrup Jensen.

På valg er formand Jørgen Elsøe Jensen, næstformand Birgitte Pilgaard, kasserer Curt Sloth og bestyrelsesmedlemmerne Aase Bak,  Charlotte Gorm Bremmer. Alle er villige til genvalg.

På valg er også suppleanterne Kaj Frandsen og Mie Boe. Også de er villige til genvalg.

På valg er desuden revisorerne er Kurt Hansen og Mogens Kastrup Jensen, som også er villige til genvalg.

Bestyrelsen kan først og fremmest konstatere, at medlemstallet fortsat ligger stabilt lidt under 100, og at foreningens økonomi er solid. Vores suppleant Karen Krarup døde sidste år, og foreningen deltog selvfølgelig i begravelsen her i Hasseris Kirke. Kaj Frandsen trådte senere ind som suppleant i hendes sted, og det er vi taknemmelige for.

Skrift

Foreningen udsendte i 2016 et skrift om CAC Motorrenovering og Arne Jacobsen, som er blevet fint modtaget. Byggeriet opstod på et areal af Hasseris Kommune, som var blevet mageskiftet til Aalborg Kommune kort efter krigen. Baggrunden for udgivelsen er den, at Motorrenoveringsanstalten lukkede i 2006, og at fremtiden for den berømte arkitekts værk fra 1956 dermed trådte ind i en usikker fase.

Jeg påtog mig i min egenskab af formand for bevaringsforeningen her i byen at forsøge at overtale den nye ejer, nabovirksomheden Kjærsgaard Auto, til at indgå i en fredning, og det lykkedes med lidt hjælp fra daværende stadsarkitekt Knud Tranholm. Derfor var det også nærliggende at få udsendt et skrift om det i lokalsamfundet noget oversete, men verdensberømte byggeri i Aalborg, og det er Hasserisstuerne og dets forlag den eneste her i byen, som er gearet til. Vi skaffede pengene til udgivelsen ved at søge forskellige fonde, og vi fik lavet et oplysende og smukt skrift og fik lagt lidt til side i kassen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige bestyrelsen tak for jeres engagement med at få manuskriptet tilrettelagt og korrekturlæst.

Hasserisstuerne satser nu på at få udgivet en solid bog om arkitekt Jacob Blegvad med Erik Iversen som forfatter og foreningen som redaktør og udgiver. Det bliver ikke i indeværende år, men forhåbentlig til næste år. Efter generalforsamlingen fortæller Erik Iversen om sine indledende resultater, og vi går snarest i gang med at planlægge publikationens omfang og format, så der kan udsendes ansøgninger om støtte.

Arrangementer

Foreningen har afholdt tre arrangementer i det forløbende år. Ketty Johansson holdt i foråret et ikke ret godt besøgt foredrag, Aase Bak var på skulpturvandring i Hasseris med ca. 25 deltagere, og sidst på året holdt vi reception på Hasseris Bibliotek i forbindelse med udgivelsen af CAC bogen.

Hjemmeside

Foreningens hjemmeside fungerer efter bestyrelsens mening ganske glimrende, og vi får en del henvendelser gennem den indbyggede kontaktservice. Curt Sloth tager sig af opgaven at være redaktør.

Jeg vil hermed overgive beretningen til generalforsamlingen.