Vedtægter for

HASSERISSTUERNE

1.                          Navn og hjemsted

1.1.              Foreningens navn er “Hasserisstuerne”. Bestyrelsen har mandat til at ændre navnet.

1.2.              Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

2.                          Formål

2.1.              Foreningens formål er at styrke Hasserisområdets sammenhold og identitet gennem kulturhistorisk arbejde.

3.                          Medlemskab og kapital

3.1.                      Medlemskab af foreningen er personligt og åben for alle, der har interesse i foreningens formål.

3.2.                      Foreningens formue tilvejebringes ved et årligt medlemskontingent, der fastsættes af generalforsamlingen, samt ved bidrag fra foreningens medlemmer og fra anden side.

4.                          Ledelse

4.1.                      Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 – 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Hvert andet år afgår to og hvert andet år to til fire bestyrelsesmedlemmer, alt efter antallet i bestyrelsen. Formanden vælges hvert år på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

4.2.                      Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer.

4.3.                      På den ordinære generalforsamling vælges desuden to suppleanter til bestyrelsen samt to revisorer.

5.                          Generalforsamlingen

5.1.                      Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære årlige generalforsamling skal afholdes inden 1. april.

5.2.                      Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne.

5.3.                      Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1.          Valg af dirigent og stemmetællere.

2.          Bestyrelsens beretning.

3.            Fremlæggelse af revideret regnskab. Herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år

4.          Behandling af indkomne forslag.

5.          Valg til formand

6.          Valg til bestyrelsen samt suppleanter

7.          Valg af to revisorer.

8.          Eventuelt.

5.4.                      Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftlig anmoder herom. Indkaldelsen sker i overensstemmelse med pkt. 5.2.

6.            Forslag og generalforsamlingens beslutninger

6.1.                      Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts.

6.2.                      Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke behøver at være medlem af foreningen.

6.3.                      Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves af medlemmerne. Hvert medlem (personligt medlem eller hustandsmedlemskab) har én stemme.

7.            Bestyrelsen

7.1.                      Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det nødvendigt, eller når tre bestyrelsesmedlemmer har begæret det.

7.2.                      Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fire af dens medlemmer er til stede. Der kan kun træffes beslutninger i sager, som er optaget på dagsordenen, som udsendes senest 7 dage før mødet.

7.3.                      Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder sagen.

7.4.                      Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for foreningens daglige virke, herunder blandt andet registrering af indsamlede genstande, retningslinjer vedrørende ejendomsretten til disse etc.

8.            Tegningsregel

8.1.                      Bestyrelsen tegner foreningen i alle anliggender. Ved udstedelse af dokumenter, som er hæftende for foreningen, kræves underskrift af formanden, næstformanden og mindst to af bestyrelsens medlemmer.

9.            Vedtægtsændringer og opløsning

9.1.                      Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for beslutningen.

9.2.                      Såfremt et flertal, men ikke 3/4 stemmer for, kan forslaget indbringes for en ekstraordinær generalforsamling og her vedtages med simpel stemmeflerhed.

9.3.                      Foreningen kan opløses med samme majoritet som kræves til vedtægtsændring, jfr. ovenfor pkt. 9.1.

9.4.                      I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler (kapital og bøger) Arkivudvalget for Aalborg Kommune, og de indsamlede genstande overgår til Nordjyllands Historiske Museum, medmindre andet følger af de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer for foreningens virke, jfr. pkt. 7.4., eller af vilkårene for den enkelte donation til foreningen.

Nærværende vedtægter for “HASSERISSTUERNE” er således vedtaget på foreningens generalforsamling 28. april 2014.

Jørgen Elsøe Jensen

formand