HASSERISSTUERNE

REFERAT                    af 18. ordinære generalforsamling i Krypten i Hasseris Kirke

                                     kl.19.30

DATO                           28.4.2014

Formanden Jørgen Elsøe Jensen bød velkommen, og Jens Laursen blev foreslået som generalforsamlingens dirigent

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarsletog beslutningsdygtig

Beretning

–     Formanden gennemgik de enkelte punkter i den udsendte  beretning:

 • JEJ indledte med at gennemgå bestyrelsens sammensætning, og

kunne igen glæde sig over, at foreningen har en solid økonomi og et stabilt medlemstal

 • Foreningen udsendte i 2013 et mindre skrift om en samling postkort, en

lille sorg-munter historie om en menneskeskæbne, der lige så godt kunne have forekommet i Hasseris

 • Bestyrelsen blev sidste år enige om at udsende et skrift om Arne Jacobsens meget berømte, men i lokalsamfundet ret oversete fabriks-bygning, som han lavede for CAC Motorrenoveringsfabrik i 1956 Bygningen blev i 2010 fredet på bl.a. Hasserisstuernes initiativ

Tidligere stadsarkitekt Knud Tranholm har indvilget i at skrive om arkitekturen, mens foreningen tager sig af fabrikkens tilblivelse og historie – Erik Iversen har lovet at fotografere

Hasserisstuerne stiler efter at få skriftet udgivet i år

 • Foreningens hjemmeside fungerer efter bestyrelsens mening ganske glimrende, og foreningen får en del henvendelser gennem den ind –

byggede kontaktservice. Curt Sloth har påtaget sig opgaven at være redaktør. Det er endelig lykkedes at få et sted at opbevare de mange bøger, som foreningen stadig har på lager. Bøgerne er deponeret i kælderen under Hasseris Bibliotek sammen med de øvrige effekter, som foreningen er i besiddelse af, mens samlingen af genstande fortsat befinder sig i Historisk Museums magasiner

 • Hasserisstuerne er ifølge sine vedtægter en museumsforening, og bestyrelsen har arbejdet for at komme dertil, hvor der kan etableres et sådan for bydelen Hasseris

I denne bestyrelsesperiode har bestyrelsen imidlertid diskuteret, om det er et realistisk mål, og af to grunde: Er bydelen stor nok/er der interesse nok til at kunne bære sådanne mindestuer, som foreningens stiftere Sigurd Müller og Jacob Blegvad forestillede sig, og er det realistisk, at foreningen kan samle midler nok til en kontinuerlig drift af et sådant sted

Kravene er blevet skærpet siden foreningens stiftelse i 1996, og bestyrelsen lægger derfor op til, at der vedtages forskellige ændringer af vedtægterne, hvoraf det vigtigste er, at museumstanken neddrosles, og at foreningen i stedet fokuserer på det kulturhistoriske arbejde, dvs. på at publicere, afholde foredragsaftener, fungere som lokalarkiv, betjene medlemmerne og tage sig af løbende sager og forespørgsler

I forbindelse med revideringen af vedtægterne er det også relevant at se på foreningens navn. Da det på sigt ikke ser ud til, at der er en mulighed for at indrette de mindestuer, som var det oprindelige initiativ, er navnet Hasserisstuerne måske misvisende. Det er imidlertid en vanskelig sag at ændre navnet, fordi foreningen trods alt har en række publikationer bag sig, et forlag og em hjemmeside under det oprigtige navn

Et nyt navn kommer uvægerligt til at skabe forvirring, så bestyrelsens forslag er, at spørgsmålet behandles i den kommende periode, at medlemmerne spørges, at vi kontakter en kommunikationsrådgiver, og at bestyrelsen på næste generalforsamling præsenterer nye, mulige navne til foreningen

En række medlemmer (Jens Sleiborg, Kurt Hansen, Kaj Frandsen, Jørgen Laustsen og Birgitte Pilgaard) stillede spørgsmål til evt. navneændring, og der var stort set enighed om, at navnet gerne skulle være anvendeligt og passe til de opgaver, foreningen har

Bestyrelsen fik derfor mandat til at arbejde videre med problemet, så et evt. nyt navn som foreslået kan præsenteres på næste generalforsamling

      Beretningen godkendt

Regnskab

 • Det reviderede regnskab blev fremlagt af Jørgen Laustsen og godkendt
 • Regnskabet viser et underskud på kr. 11.900,-; dette er opstået i forbindelse udgivelsen af årets publikation
 • Kontingentet (2015) er uændret kr. 100,00
 • Kurt Hansen stillede spørgsmålet, om bestyrelsen er tilfreds med regnskabet? Med en solid økonomi mener bestyrelsen, at der er plads til at udlevere publikationer til medlemmerne

Indkomne forslag

 • Ingen forslag indkommet ud over vedtægtsændringerne
 • Forslagene om vedtægtsændringer blev gennemgået og vedtaget, bl.a. skal datoen for generalforsamlingens afholdelse ændres til ultimo  marts efter krav fra Aalborg Kommune, og vedr. navnet vender bestyrelsen tilbage – senest ved næste generalforsamling

–       Forslag fra Hasseris Grundejerforening om at HG og HS arbejder lidt

      mere sammen – Hasserisstuerne har tidligere uden held luftet ideen

Valg til formand

                                      –    JEJ blev genvalgt til formand

 

Valg til bestyrelse

 • Efter tur afgik næstformand Kaj Frandsen, kasserer Jørgen Laustsen og suppleant Lis Sennevald

Jørgen Laustsen og Lis Sennenvald ønskede ikke genvalg – JEJ takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats

 • Kaj Frandsen modtog genvalg                                  
 • Karen Krarup fortsætter som suppleant, og Aase Bak blev nyvalgt

Valg af revisorer

 • Mogens Kastrup Jensen og Hans Ulrik Larsen blev genvalgt som revisorer

Eventuelt

                                         JEJ sluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten og de

      fremmødte

Efter generalforsamlingen fortalte Per Fog om nogle af Almen Kirkegaardens prominente personer

                   Referent: Charlotte Gorm Bremmer