HASSERISSTUERNE

REFERAT                    af 19. ordinære generalforsamling i Krypten i Hasseris Kirke

                                     kl.19.30

DATO                           17.3.2015

Formanden Jørgen Elsøe Jensen bød velkommen, og Jens Laursen blev foreslået som generalforsamlingens dirigent

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarsletog beslutningsdygtig

Beretning

–     Formanden gennemgik de enkelte punkter i den udsendte  beretning:

 • JEJ indledte med at gennemgå bestyrelsens sammensætning, og

kunne igen glæde sig over, at foreningen har en solid økonomi og et stabilt medlemstal

 • Foreningen har ikke udsendt et skrift i  2014, men vil i stedet udsende to skrifter i år, dels en bog om Skagens historie, som udsendes til foreningens medlemmer i , dels et skrift om Arne Jacobsens meget berømte, men  i lokalsamfundet ret overstet fabriksbygning, som han lavede for CAC Motorrenoveringsfabrik i 1956. Bygningen på Riihimäkivej 3 blev fredet i 2010 på bl.a. Hasserisstuernes initiativ og regnes for en af Arne Jacobsens bedste  mindre industribygninger.

       Foreningen har fået tidligere stadsarkitekt Knud Tranholm til at skrive om

       fabrikkens arkitektur, mens foreningen tager sig af dens tilblivelse og

       virksomhedens historie, og Erik Iversen har lovet at fotografere.

Hasserisstuerne stiler efter at udsende skriftet sidst på året.

 • Foreningens hjemmeside fungerer i bedste velgående takket være Curt

       Sloths indsats. Siden opdateres løbende, og der er pænt dagligt besøg.

Bestyrelsen får desuden en del henvendelser gennem den indbyggede kontaktservice.

 • På sidste års generalforsamling blev det vedtaget at gennemføre forskellige ændringer af vedtægterne, hvoraf den vigtigste er, at museumstanken neddrosles, og at foreningen i stedet fokuserer på det kulturhistoriske arbejde, dvs. på at publicere, afholde foredragsaftener, fungere som lokalarkiv, betjene medlemmerne og tage sig af løbende sager og forespørgsler.

       Bestyrelsen har arrangeret et enkelt foredrag i efteråret, og vi lægger mere

       hårdt ud i år med tre arrangementer samt de udgivelser, jeg har nævnt, og  

vil også i fremtiden lægge stadig større vægt på det medlemsorienterede arbejde.

       På sidste års generalforsamling blev det drøftet, om det i forbindelse

med revideringen af vedtægterne også var relevant at se på foreningens navn. Da det på sigt ikke ser ud til, at der er en mulighed for at indrette de mindestuer, som var det oprindelige initiativ, er navnet Hasserisstuerne måske misvisende.

          Bestyrelsen foreslog, at spørgsmålet blev behandlet i den nu  

          forgangne periode, at medlemmerne spørges, at vi kontakter en

          kommunikationsrådgiver, og at den på næste generalforsamling

          præsenterer nye, mulige navne til foreningen.

         Bestyrelsen har haft sagen som et fast punkt på dagsordenen , men der er

         ikke indkommet forslag fra medlemmerne, og vi er heller ikke ad anden vej

         nået frem til et nyt navn, der virkelig har ramt nerven i vores virksomhed.

         I stedet har Aase Bak lagt et beroligende plaster på sagen ved at kalde

         navnet Hasserisstuerne for ”poetisk”.

         Den pragmatiske holdning er, at vi må se, hvor bestyrelsens arbejde kan

         bringe foreningen hen, og hvis der viser sig et presserende behov for

         navneændring, må sagen tages op igen.

      Beretningen godkendt

Regnskab

 • Det reviderede regnskab blev fremlagt af Curt Sloth og godkendt
 • Regnskabet viser et underskud på kr. 26.247,-; dette er opstået i forbindelse med bogudgivelsen om Packness
 • Kontingentet (2016) er uændret kr. 100,00

Indkomne forslag

–    Der er ikke indkommet forslag

Valg til formand

                                               –    JEJ blev genvalgt til formand

 

Valg til bestyrelse

 • Efter tur afgik kasserer Curt Sloth og bestyrelsesmedlemmerne

Birgitte Pilgaard og Charlotte Gorm Bremmer

      Aase Bak (suppleant) ønskede at indtræde i bestyrelsen

 • Curt Sloth, Birgitte Pilgaard og Charlotte Gorm Bremmer modtog genvalg, og Aase Bak blev nyvalgt

–     Karen Krarup fortsætter som suppleant, og Mie Boe blev nyvalgt

Valg af revisorer

 • Hans Ulrik Larsen ønskede ikke genvalg
 • Mogens Kastrup Jensen blev genvalgt, og Kurt Hansen blev nyvalgt  som revisor

Eventuelt

                                         JEJ sluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten og de

      fremmødte

Efter generalforsamlingen fortalte tidligere forstander gennem 21 år, Erik Jeppesen, meget underholdende om Sct. Jørgensgaard – ”Huset” :

”Fra  fattiggård til kultur-og fritidshus”

                   Referent: Charlotte Gorm Bremmer