Generalforsamling 2022

posted in: Uncategorized | 0

HASSERISSTUERNE

REFERAT                    af 24. ordinære generalforsamling hos Birgitte Pilgaard og Curt Sloth 

                                     kl.19.30 (flyttet fra krypten i Hasseris Kirke)

DATO                           23.3.2022

Formanden Jørgen Elsøe Jensen bød velkommen, og Hans Boisen blev foreslået som generalforsamlingens dirigent

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarsletog beslutningsdygtig

Beretning

–     Formanden gennemgik de enkelte punkter i den udsendte beretning:

  • Jørgen Elsøe Jensen kunne berette, at foreningen har ligget stille under Covid-19 nedlukningen af samfundet. Ved overgangen til 2020 fik foreningen udgivet et skrift om Almen Kirkegaard.

Generalforsamlingen var fastlagt til 17.3.2020, men måtte aflyses, ligesom den følgende.

  • Bestyrelse har også været afskåret fra at afholde møder, men har dog mødtes en håndfulde gange, og foreningen er blevet vedligeholdt gennem de to år, så bestyrelsen er klar til at fortsætte arbejdet under mere normale forhold.
  • Imidlertid må vi se i øjnene, at medlemmerne af den siddende bestyrelse er oppe i årene, og at det kan være svært at føre foreningen videre i flere år. Forudsætningen for at foreningen kan fortsætte er derfor, at bestyrelsen fornyes, og at der lægges nye spor ud for dens virke.
  • Foreningen planlægger at udgive endnu en publikation, der sammenfatter den viden, der er indsamlet gennem årene; men der er endnu ikke fastlagt noget udgivelsestidspunkt.
  • Bestyrelsen er indstillet på at fortsætte et år endnu, og vi må så se, hvordan fremtiden tegner sig for foreningen, når den næste generalforsamling nærmer sig.
  • Jeg vil hermed overgive beretningen til generalforsamlingen.

         Beretningen godkendt

Regnskab

       Det reviderede regnskab blev fremlagt af Curt Sloth og godkendt

      Regnskabet viser et overskud på kr.9.053,-

–      Kontingent: Forslag fra kassereren om kontingentfritagelse for 2022       

       vedtaget                                                                                           

Indkomne forslag

–    Der er ikke indkommet forslag

Valg til formand

                                      –    Jørgen Elsøe Jensen blev genvalgt til formand

Valg til bestyrelse

  • På valg efter nedlukning: Hans Boisen, Charlotte Gorm Bremmer, Birgitte Pilgaard og Curt Sloth – alle modtog genvalg
  • Mie Boe og Kaj Frandsen fortsætter som suppleanter

Valg af revisorer

  • Kurt Hansen og Mogens Kastrup Jensen blev genvalgt som revisorer

Eventuelt

–    Der var ingen kommentarer                                          

  • Jørgen Elsøe Jensen sluttede generalforsamlingen med at takke

                                           dirigenten og de fremmødte

                   Referent: Charlotte Gorm Bremmer